Zoeken in ons nieuwsarchief:

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019 | Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden opgenomen als er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voor zijn. Deze belangen en de motivering waarom die belangen het opnemen van een ... lees meer

Te late aanvraag AOW-uitkering

Te late aanvraag AOW-uitkering

08-05-2019 | Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd. Volgens de wet kan de uitkering niet vroeger ingaan dan één jaar voor de dag waarop de aanvraag is ingediend. Wel kan de Sociale Verzekeringsbank in bijzondere gevallen hiervan afwijken. Er is sprake van een bijzonder geval: als iemand door een niet aan hem toe te rekenen oorzaak niet in staat was tijdig een aanvraag in te dienen; of als ... lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

01-05-2019 | De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst van een werknemer wiens werkgever hem door onregelmatige loonbetaling in totaal zeven maandsalarissen schuldig was. De ... lees meer

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

Voortzetting arbeidsovereenkomst na bereiken AOW-leeftijd

01-05-2019 | Een arbeidsovereenkomst kan eindigen door het overlijden van de werknemer, op een overeengekomen tijdstip of na verloop van een zekere tijd of door opzegging. Een cao bevatte de bepaling dat de arbeidsovereenkomst van een medewerker van rechtswege eindigt op de dag waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De cao bepaalde dat een medewerker het verzoek kan doen om na de ... lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01-05-2019 | Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn voorwaarden verbonden. Aannemelijk moet zijn dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid ook niet in ... lees meer

Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel

Kamerbrief bouwstenen nieuw belastingstelsel

24-04-2019 | In een uitgebreide brief informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over het proces om de zogenaamde bouwstenen en voorstellen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel te verzamelen. De brief gaat vooral over lopende en nog te starten onderzoeken. In de binnenkort te verwachten Fiscale beleidsagenda 2019 zal de staatssecretaris aandacht besteden aan ... lees meer

Beëindiging slapende dienstverbanden

Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019 | De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, eindigt het dienstverband niet. Door de invoering van de transitievergoeding is er voor werkgevers een belemmering ... lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019 | De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij vertrek uit Nederland. Het premiedeel van de heffingskorting wordt in het jaar van vertrek uit Nederland naar tijdsgelang van de periode van premieplicht ... lees meer

Overzicht moties en toezeggingen Tweede Kamer

Overzicht moties en toezeggingen Tweede Kamer

10-04-2019 | De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een overzicht gestuurd van de status van diverse moties en toezeggingen op fiscaal terrein. Onderstaand volgt een selectie uit dit overzicht. Letselschadevergoedingen De Tweede Kamer heeft gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is letselschadevergoedingen uit te zonderen van de belastingheffing in box 3. Onderzocht wordt of er ... lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019 | Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Lees verder

Te late aanvraag AOW-uitkering

08-05-2019 | Een AOW-uitkering moet worden aangevraagd. Volgens de wet kan de uitkering niet vroeger ingaan dan één jaar Lees verder

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

01-05-2019 | De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons