Zoeken in ons nieuwsarchief:

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019 | In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid terughoudend omgaan, zeker als het gaat om een regel van dwingend recht. Als in de wettelijke regel al een afweging van belangen is gemaakt door de wetgever, ... lees meer

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

19-03-2019 | Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in dat de duur van het dienstverband was gekoppeld aan de met een opdrachtgever gesloten overeenkomst van dienstverlening, zonder dat opzegging vereist was. Volgens de kantonrechter is deze voorwaarde in strijd met het gesloten ontslagstelsel. De voorwaarde is niet objectief ... lees meer

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

13-03-2019 | Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon niet tot het loon behoorden. Door werkgevers betaalde ontslagvergoedingen werden vaak met behulp van de stamrechtvrijstelling gebruikt als pensioenaanvulling of als vervroegd pensioen. Bij het vervallen ... lees meer

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

Premieplicht voor werk in buitenland tijdens vakantie

13-03-2019 | Voor de AOW, de Anw en de Wet langdurige zorg (Wlz) is verzekerd de ingezetene van Nederland die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Niet verzekerd is de persoon op wie op grond van een verdrag de wetgeving van een ander land van toepassing is. De rechtbank moest aan de hand van internationale toewijzingsregels bepalen of een ambtenaar, die tijdens zijn vakantie in het Verenigd ... lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019 | Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing heeft gesloten, bepaalt het verdrag aan welk land de heffingsbevoegdheid over de in het buitenland verdiende beloning ... lees meer

Regeling compensatie transitievergoeding

Regeling compensatie transitievergoeding

06-03-2019 | Met ingang van 1 april 2020 betaalt het UWV op verzoek van de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. De aanvraag voor compensatie kan betrekking hebben op transitievergoedingen die sinds 1 juli 2015 zijn betaald. De reguliere aanvraagtermijn voor de ... lees meer

Inbreuk op godsdienstvrijheid

Inbreuk op godsdienstvrijheid

06-03-2019 | Het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de Mens (EVRM) omvat onder meer het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Deze vrijheden zijn niet onbeperkt. Het EVRM staat inbreuken op die vrijheid toe die bij wet zijn voorzien en noodzakelijk zijn voor de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de ... lees meer

Dienstverband niet beëindigd

Dienstverband niet beëindigd

06-03-2019 | In een procedure verzocht een werkneemster de kantonrechter om de werkgever te veroordelen tot betaling van onder meer schadevergoeding, transitievergoeding en achterstallig loon. De werkneemster ging ervan uit dat de werkgever de arbeidsovereenkomst had opgezegd. De werkgever stelde zich in de procedure op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden was beëindigd. De ... lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019 | De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een no-dealsituatie heeft tot gevolg dat de bestaande Europese regelgeving op het gebied van sociale zekerheid niet meer geldt in de relatie met het VK. Om de ... lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019 | In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van Lees verder

Ontbindende voorwaarde arbeidscontract

19-03-2019 | Een werkgever had in de arbeidsovereenkomst van een werknemer een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde hield in Lees verder

Geen stamrechtvrijstelling voor in 2014 ontvangen vergoeding

13-03-2019 | Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De stamrechtvrijstelling bepaalde dat Lees verder

Wilt u een toelichting op een nieuwsitem?

Vraag het ons